همایش “رونق تولید ملی در حوزه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی” و بازدید شهردار تهران