پنجمین همایش ایمنی اطفاء حریق و امداد نجات در صنایع پتروشیمی