پنجمین همایش ایمنی، اطفاء حریق و امداد نجات ماهشهر