دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی