شرکت گیلان میکا اولین گواهینامه فنی پوشش های ضد حریق در سال 1394 از مرجع رسمی ( وزارت راه و شهرسازی) برای دو محصول خود با نام های پوشش ضدحریق ورمیفایر C 400 و پوشش ضدحریق ورمیفایر G اخذکرده است.