اجرای پوشش ضد حریق برای ساختمان های بلند مرتبه ، ساختمانهای خدماتی و دولتی، برج ها، مجتمع های آموزشی و مسکونی، مراکز خرید و مال ها براساس تاییدیه سازمان آتش نشانی