پالایشگاه نفت خلیج فارس

majles library
کتابخانه مجلس
1398-04-22
Tabriz Oil Refining
پالایشگاه نفت تبریز
1398-04-22