پالایشگاه نفت تبریز

اجرای پوشش ضدحریق پالایشگاه نفت خلیج فارس
پالایشگاه نفت خلیج فارس
1398-04-22
Shazand Oil Refinery
پالایشگاه نفت اراک
1398-04-22