مجموعه فرهنگی امام باقر

DJI 0046
برج های دو قلوی میکا
1400-01-21
بیمارستان امام رضا مشهد
بیمارستان امام رضا مشهد
1400-01-21